ساخت نما سنگ لاشه ورقه ای

ساخت نمای سنگ لاشه ورقه ای پیمانکاری حسنی با بیش از ۱۵ سال

سابقه یکی از بهترین طراحان و اجرا کنندگان سنگهای مالونی به خصوص

سنگ های لاشه ورقه ای در ایران است ما در اینجا قسمت های نمای دیوار

ساخت سنگ لاشه ورقه ای

را با سنگهای لاشه ورقه ای نیست اجرا نموده ایم وسط آن را با سنگ لاشه

ورقه ای برای رنگ لیمویی نیز کار کرده ایم این کار به صورت فزبور یعنی دورتا

دور سنگ را ما با وسیله سنگ فرز برش میزنیم و بندهای آن را به صورت یکنواخت

ساخت نما سنگ لاشه ورقه ای

نیز می سازیم و بعد از آن لابلای آن را با ماسه و سیمان بندکشی می‌کنیم و آن

را یا فرض بور یا بندی یکنواخت نیزمینامیم حتماً به بخش گالری وبسایت ما نیز

سر بزنید گروهی نوراحمد حسنی

Construction of sheet carcass stone facade Hassani contractor with more than 15 years of experience is one of the best designers and executors of Maloney stones, especially lacquered carcass stones in Iran. In the middle of it, we have worked with a carcass stone for lemon color. We do this in the form of a forceps, that is, around the stone. We tie sand and cement and we assume it is either a boron assumption or a uniform layout. Be sure to visit the gallery section of our website. Emotional Nur Ahmad Husni