سنگ مالون سفید

سنگ مالون سفید پیمانکاری حسنی با بیش از ۱۵ سال

سابقه یکی از بهترین اجرا کنندگان سنگهای مالون سنگ

های کوهی در ایران است حتماً به بخش گالری وب سایت

سنگ مالون سفید

ما سر بزنید و تمام و نمونه های کار شده کارهای ما را ببینید ما پیمانکار و اجرا کنندگان سنگ های کوهی سنگ های لاشه در ایران است اگر شما در بخش گالری ما وارد شوید آنگاه متوجه می‌شوید که ما نمونه های گوناگونی از سنگهای مالونی

1436634034120 - سنگ مالون سفید

اگر شما به پیمانکاران یا استادکاران ما در تماس باشید

ما در اینجا دو تا شماره تلفن قرار داده ایم شاید قیمت

این ها با همدیگر تفاوت هم داشته باشند اما کیفیت

کارهای اینها نه چندان تفاوت ندارد آن گاه شانس شما

سنگ مالون

1436634039866 - سنگ مالون سفید

است که کدام یک از این ها برای شما تخفیف برای اجرای کار خواهد داد به دو تا شما را هم در تماس باشید شاید یکی از دیگری کمتر کار کند از لحاظ قیمت شاید یک ایشان بر یک استان بیاید و دیگری نیاید

سنگ مالون سفید

ما این پروژه را در جاده قدیم کرج شهرک سهیلیه خیابان سی و

سوم این پروژه حدود هزار متر مربع کناره‌های دیوار آن کاملاً با

سنگ مالون سفید نیست اجرا شده است اینجا ما سنگهای مالون

را اول به وسیله کلاً خوردی نشکستیم بدن آنها را با قطعات

مختلف تقسیم نموده ایم و به وسیله قلمتراش یا چرخش آنها

سنگ مالونی تراش

را تراش دادیم و کناره‌های آن را با سنگ فرز برش میزنیم عقل

هم میچینیم تابنده آن به صورت یکنواخت شود و بعد از تمام و

ادامه کار لابلای آنها را با بند سفید بندکشی نموده ایم که

سنگ به صورت یکنواخت خود را نشان بدهد و اکثر جاها هم

پیمانکاری سنگ لاشه

با بنده رنگ مشکی بندکشی میکنیم تا یکم دید سنگ نسبت با هم بیشتر شود حتماً به بخش گالری ما سر بزنید ویدیو های کار شده ما را ببینید یا در واتساپ یا در تلگرام با ما در تماس باشید اگر در واتساپ در تلگرام در تماس شوید مستقیماً با خود حسنی در تماس هستید