نمای سازی با سنگ مشکی حصیری

حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از بهترین معماران

و سنگ کاران سنگهای مالون ای سنگ کاران سنگ های لاشه ورقه ای و فروش انواع سنگهای

مالونی و سنگ های لاشه ورقه ای در ایران است آنجا به وسیله سنگ های مشکی سنگ ها

را به سمت حصیری یعنی برندهای متفاوت و بافت های متفاوت را کار کرده ایم این کار را ما با

نمای سازی با سنگ مشکی حصیری

نام حصیری یاد می‌کنیم یعنی هیچ سنگ تعادل و هم با هم نیست و بندهای آن هم به هم

شبیه هم نیست یک خواب یکی در حالت استاده کار می‌شود و این کار می‌گیریم سنگ حصیری

اگر نمونه های بیشتر خواسته باشید به نام پیمانکاری سنگ مالون نوراحمد حسنی در گوگل

جستجو کنید و یا هم گالری سنگ مالون حسنی سربزنید در اینجا بیش از هزاران نمونه کارهای اجرا شده است سنگ های لاشه ورقه ای موجود می باشد