اجرای آبنما با سنگ لاشه ورقه ای

 ما در اینجا گوشه حیاط در قسمت شهر ری تهران

آبنما را اجرا نموده ام که به صورت پله ای با طبقه می باشد با گوشه های آبنما یک

گلدان قرار دادیم اگر به دنبال بهترین اجرا کنندگان سنگهای مالونی و سنگ های لاشه

اجرای آبنما سنگ مالون

ورقه ای هستید آیا دوست دارید هر نوع نما آبشار با سنگ مالون یا سنگ لاشه ورقه ای

اجرا کنیم حتما در گوگل به نام پیمانکاری سنگ مالون حسنی جستجو کنید یا در بخش

گالری سایت ما وارد شوید