اجرای تراش سنگ دماوند

حسنی در حال تراش سنگ مالون

سبز دماوند می باشد ما اینجا سنگ ها را با وسیله پوک اول

میشکنیم بعد از آن با قطعات مختلف تراش می‌دهیم و بعد

روی قسمت‌های دیوارچینی و زیر دیوار فونداسیون یا برای

ساخت نمای دیوار استفاده می‌کنیم پیمانکاری حسنی با

اجرای تراش سنگ دماوند

بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از بهترین طراحان و

اجرا کنندگان سنگ های مالونی سنگ های لاشه ورقه ای

در ایران است ما بیشتر در مناطق های دماوند و سنگهای

مالون دماوند را مورد استفاده برای دیوار چینی و سنگهای

لاشه ورقه ای دماوند را برای نمای دیوار استفاده می کنند