jk 122 - اجرای سنگ قهوه ای دماوند

اجرای سنگ قهوه ای دماوند

پیمانکاری حسنی با بیش از ۲۰ سال در دماوند یکی

از بهترین تراشکاران سنگهای مالون ای دماوند قهوه

ای سوخته دماوند ما بیش از سالیان سال سابقه در

دماوند یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگ مالون

و سنگهای لاشه ورقه ای و سنگهای کوهی هستیم

اجرای سنگ قهوه ای دماوند

ما در اینجا در حال تراش سنگ مالون قهوه ای هستیم که برای زیر بنای دیوار مورد استفاده در حال هستیم اگر به دنبال حرفه ای ترین سنگ کاران هستی در قسمت گالری سنگ باران حسنی سر بزنید