تراش سنگ میگون دور قاب

ما در اینجا به وسیله سنگ مشکی میگون دور قاب

پنجره یا درب ورودی رابرش می زنیم و دوباره لبه‌های

آن را می تراشیم کناره های پنجره قرار میگیرد و اجرا کنیم بعد از تراش لبه های سنگ پارسی برشده را می تراشیم تا یکنواخت بشه