تراش دستی سنگ مالون;, در انجا سنگ مالون سفید را با وسیله دست داده‌ایم و آنها را به ستون های درب ورودی ویلا استفاده کنیم ;,با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از حرفه ای ;,ترین معماران سنگهای مالون ای;, سنگ های لاشه ورقه ای اجرای تراش سنگ مالون اجرای تراش ;,سنگ کاری اجرای تراش دستی سنگ های لاشه ورقه ای و سنگهای مانی هست اگر واقعاً به دنبال حرفه ای ترین سنگ کاران تراش حرفه ای ترین سنگتراشها هستید حتماً در قسمت ;,گالری حسنی وارد شوید یا هم در اینترنت بنام سنگ‌مالون حسنی ;,جستجو کنید به نام سنگ مالون نوراحمد حسنی در این صورت همه نمونه کارهای اجرا شده سنگهای مالون را خواهید دید:تراش دستی سنگ مالون