دیوار تیشه ای سنگ لاشه ورقه ای:. ما در اینجا;, با سنگ لاشه ورقه ای سفید نمای دیوار را اجرا;, نموده ایم سنگ لاشه ورقه ای ;.سفید نیست این همان ;,سنگ‌ مالون سفید ;,هست که با حالت سنگ لاشه ورقه ای;, در آمده است است به وسیله;, دستگاههای برش با حالت سنگ لاشه ورقه ای در آمده نمای آن کاملاً ک.;,سنگهای کارخانه‌ای ساب می باشد پیمانکاری;, سنگ مالون حسنی بیش از سالیان سال تجربه ;,در ایران نمونه هایکک.گوناگونی;, از سنگ های ;,لاشه ورقه را در مناطق های;, مختلف تهران خصوصاً ;.در مناطق های لواسان;, کرج نیز;, اجرا نموده است برای دیدن تمام نمونه های;, اجرا شده اما حتما در قسمت گالری ;,سنگ ما را بزنید: :ودیوار تیشه ای سنگ لاشه ورقه ای;,دیوار تیشه ای سنگ لاشه ورقه ای