نمای سنگ لاشه ورقه ای سفید ;,ما در اینجا با;, سنگ لاشه ورقه ای;, سفید نمای;, دیوار را اجرا ;,نموده ایم ;,سنگ لاشه ورقه ای سفید نیست این همان;, سنگ‌ مالون سفید هست که با;, حالت سنگ لاشه ورقه ای در آمده است ;,است به وسیله دستگاههای برش با ;,حالت;, سنگ لاشه ورقه ای در آمده نمای آن کاملاً سنگهای کار;;,خانه‌ای ساب می باشد پیمانکاری سنگ مالون حسنی بیش از ;,سالیان سال ;,تجربه در ایران نمونه های گوناگونی از ;,سنگ های لاشه ورقه را در مناطق های مختلف تهران خصوصاً در مناطق های لواسان;, کرج نیز اجرا ;,نموده است برای;, دیدن تمام نمونه های اجرا شده اما;, حتما در قسمت گالری سنگ ما را بزنید