کف با سه رنگ سنگ لاشه ورقه ای;. سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ;.ایران یکی از بهترین اجرا کنندگان سنگ های مالونی سنگهای لاشه ورقه ای;. است در اینجا کف را به وسیله ;.رنگارنگ یعنی با سنگهای لاشه ورقه ای که رنگ‌های متفاوتی دارند اجرا ;.نموده اید اگر خواسته

باشید تمام نمونه کارهای ;.اجرا شده اما شباهت به همین یا مرتبط به;. همین باشد را ببینید حتما در ;.قسمت گالری سنگ مالون سر بزنید و یا هم در گوگل به ;.نام پیمانکاری سنگ‌ مالون نور محمد حسنی جستجو کنید که بیش از هزاران نمونه کارهای اجرا شده از سنگ‌های مالونی در صفحه گوگل موجود می باشد;.کف با سه رنگ سنگ لاشه ورقه ای