نمای دیوار سنگ لاشه ;.پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از معماران ;.سنگ های لاشه ورقه ای ما در اینجا ;.در حال انجام نمای;. دیوار با سنگ لاشه ورقه ای

هستیم در استان البرز کرج ;.در شهرک افشاریه کرج جاده قدیم کرج نیز;. ار را انجام;. داده ایم سالیان سال تجربه یکی ;.از معماران واقعی سنگهای مالون هستیم پس برای دیدن تمام کارهای;. اجرا شده از گالرسنگ مالون