اجرای کف تیشه ای سنگی ;.سنگ لاشه ورقه ای پیمانکاری اجرای هر نوع کارهای سنگ های کوهی و لاشه ورقه ای برای دیدن تمام نمونه کارهای ;.ما در قسمت گالری وب سایت ما سر بزنید این نوع سنگ از سنگهای لاشه ورقه ای هست ما برای کف سازی استفاده کردیم ;.این رو دراین یعنی سنگهای درهم سنگ های لاشه ورقه ای کوچک قطعات کوچک نیز می باشد چون برای سنگ تیشه ای;. همیشه کوشیش می کنیم و سنگهای پسمانده کوچک را نیز استفاده کنیم برای اینکه ضایعات شما نیز بیشتر نشود