دیوار سنگ لاشه زرد سمنان;. ما در اینجا با سنگ زرد به سمنان نمای دیوار را اجرا نموده اید پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در;. ایران یکی از معماران و اجرا کنندگان سنگ های لاشه ورقه ای و سنگهای مالون برای دیدن بیشتر این نمونه;. ها حتما در گوگل به نام سنگ مالون حسنی جستجو کنید که بیش از هزاران نمونه کارهای اجرا شده از سنگ های زرد سمنان و سنگ های;. لاشه ورقه ای زرد همدان نیز موجود می باشد