سنگ کف لاشه ورقه ای تیشه ای;. پیمانکاری حسنی یکی از اجرا کنندگان سنگ لاشه ورقه ای به صورت تیشه ای می باشد اگرخواسته باشید تمام نمونه;. کارهای اجرا شده از سنگ های لاشه ورقه ای ;.و سنگ های مالونی ما را ببینید حتما در قسمت گالری وبسایت;. سنگ مالون حسنی
سر بزنید در اینجا ما کف را به صورت;. تیشه‌ای باسنگهای لاشه ورقه بند ۶ سانتی نیز اجرا نموده ایم این که;. با سنگ لاشه ورقه ای هست حتماً برای دیدن بیشتر این نمونه‌های کارهای اجرا شده از سنگ های لاشه ورقه ای ما وارد;. بخش گالری وبسایت ماشوید و یا هم ویدیوهای اجرای سنگ مالون آن را نیز ببینید;.سنگ کف لاشه ورقه ای تیشه ای