دیوار سنگ لاشه ورقه ای سبز قم;. دیوار را با سنگ لاشه ورقه ای سبز قم اجرا نموده ایم کنار آن را با سنگ های قهوه ای اجرا ;,نمودیم و بغل آنها را با سنگ مشکی میگون کاملاً اجران نمودیم پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ;,۲۰ سال سابقه در ایران یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگ مالون است اگر خواسته باشید نمونه;. های بیشتری از کارهای ما را ببینید حتما در قسمت گالری وبسایت سرزده عکس ها و نمونه های ما ;.را ببرید گروه پیمانکاری سنگ مالون حسنی

Qom Green Plate Carcass Stone Wall We have executed the wall with Qom Green Plate Carcass stone. Iran is one of the most professional stone masons in Malone. If you want to see more examples of our work, be sure to take our photos and samples in the gallery section of the intrusive website. Malone Hassani Stone Contracting Group