ساختمان سنگ لاشه ورقه ای;. را در اینجا نمای ساختمان را با سنگهای لاشه ورقه ای اجرا نموده ایم با رنگ های مختلف در انجام مدیم سنگ لاشه ورقه ای;. برای نما سازی ویلا نماسازی ساختمان اجرا نموده ایم تعداد زیاد پروژه های اجرا شده با سنگ های لاشه ورقه ای و سنگهای مالون و ;.داریم معماران سنگ مالون و سنگ های لاشه ورقه ای هستیم برای ;.دیدن بیشترین نمونه کارهای ما حتما در قسمت گالری سنگ مالون حسنی سربزنید