اجرای دیوار سنگ لاشه در کرج;. در کرج کرج برای ماشین سازی عابدی به صورت فرضی اجرا نموده و اجرا کنندگان سنگ های لاشه ورقه ای;. سنگهای مالون ای تهیه و اجرای هر نوع سنگ های کوهی پروژه را سنگ‌های مالون ;.و سنگ های لاشه ورقه ای برای دیدن بیشترین;. نمونه کارهای اجرا شده و صحنه‌های مالونی سنگ های لاشه ورقه ای;. حتما در قسمت گالری وبسایت ;.سنگ مالونی حسنی سر بزنید