دیوار چینی با سنگ لاشه ورقه ای;. ما در اینجا ;.دیوارچینی یا اجرای;. نمای دیوار را با سنگهای لاشه ورقه ای انجام داده ایم در اینجا قسمت;. های پایین دیوار را با سنگ قهوه ای;. لاشه ورقه ای;. نیست اجرا نموده ایم و به صورت فلز بور با وسط آن یک آبنمای کوچک;. را قرار داده ایم که با سنگ حصیری سنگ لاشه ورقه ای

دیوار چینی با سنگ لاشه ورقه ای

نیز اجرا شده است و ;.دوباره روی آن یک;. قاب با سنگ قرمز سنگ لاشه ;.ورقه ای اجرا نموده ایم یا در هوش بعد از آن روی نمای دیوار قسمت بالای آن ;.را با سه رنگ سنگهای لاشه ورقه ای

اجرا نموده ایم ;.پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران امروز حرفه ای ترین اجرا کنندگان سنگهای معدنی

دیوار چینی با سنگ لاشه 

با سنگهای;. لاشه ورقه ای است;. برای دیدن بیشترین نمونه ;.کارهای اجرا شده سنگ های مالونی و سنگهای لاشه ورقه ای ما ;.حتماً در قسمت گالری وبسایت ;.سنگ مالون حسن ضربه بزنید;. که نمونه‌های;. زیادی اجرا شده است کارهای سنگ های کوهی ;.و سنگهای لاشه برقی را خواهی دید

شما دعوت می کنم حتما برای ;.دیدن بیشترین نمونه کارهای ما در قسمت گالری;. وبسایت سنگ مالون سر بزنید و ;.یا هم در گوگل به نام سنگ مالون نورمحمد حسنی جستجو کنید