نمای ساختمان سنگ مالون سفید اجرای سنگ مالون و اجرای انواع سنگ های. کوهی و لاشه ورقه ای در اینجا ما نمای دیوار را کاملاً با سنگ لاشه ورقه ای و کناره های ساختمان را نیز کاملاً باسنگهای مالون سفید. اجرا نموده ایم این روزها اکثر مردم به دنبال سنگ های کوهی و سنگهای لاشه ورقه ای هستند به خاطر این که این سنگ ها از لحاظ جنس و از لحاظ عمر نسبتاً با دیگر سنگ های کارخانه ای عمر نیز بیشتر. خواهد داشت ما در اینجا نمای ساختمان را با

سنگ مالون سفید

1 454 2470x1800 - نمای ساختمان سنگ مالون سفید

اجرا نموده و کناره های دیوار بیرونی. حیاط را نیز باسنهای مالون سفید اجرا نموده ایم پیمانکاری سنگ مالون حسنی با بیش از ۲۰ سال سابقه. در ایران یکی از بهترین سنگ کاران سنگ های مالون و سنگهای لاشه ورقه ای در ایران است

نحوه کار یا تراش سنگ مالون سفید

1 563 2470x1800 - نمای ساختمان سنگ مالون سفید

طرز استفاده از تراش. سنگ های لاشه سنگ مالون سفید هر سنگکی از معدن تهیه می شود قبل از آن باید به دست استاد کار نیز کاملاً تراش داده. بشه چه سنگ هایی لاشه ورقه چه سنگ های کوهی مانند خصوصاً سنگ مالون سفید یا سنگ مالون سبز که زمان از معدن تهیه. می شود اینها به صورت قله ای نیز می باشد یعنی کوچکترین اینها وزن شان کمتر از ۲ تن نیست ما اینها را با وسیله پوک میشکنیم قطعات مختلف تقسیم

می کنیم بعد از تقسیم. اینها را کاملاً نما و کناره های این ها را به وسیله چکش می‌تراشی تا با هم یکسان  شود و بعد از اتمام تراش این ها. را کنار هم میچینیم اگر خواسته باشید به صورت فرز بور کار کنیم سنگ مالون سفید را یا هم به بصورت بنده پر اجرا خواهیم کرد. تفاوت این دوتا چیست و تفاوت سنگ فرز بور یا بند پور چیست توضیح می دهیم به شما

نحوه کار کردن فرز بور یا بند پر چیست

1 565 2470x1800 - نمای ساختمان سنگ مالون سفید

ما به شما توضیح میدهیم که. چطور با سنگ را فرز کار کنیم یا با بند پور ما تراشکاری. انجام مدهیم سنگ را کار کنیم از لحاظ قیمت کدام اینها به صرفه. تر نیز می باشد اگر کامل در به شما توضیح دهیم از لحاظ. به صرفه بنده پور نیز کاملا به صرفه تر بوده با قیمت نسبتاً پایین. نیز هستش به خاطر اینکه ما با بند پور سنگها را کاملاً میتراشم با کنار هم روی هم میچینیم بعد از اتمام آن با یک سیمان ساده و روی آن را با بند فتله میکشیم اما تفاوت.

کار با سنگ

1 112 2470x1800 - نمای ساختمان سنگ مالون سفید

فرز خیلی فرق میکند به خاطر اینکه با کار با سنگ فرز کناره. های سنگ را کاملاً برش میزنیم نسبتاً کارما تقریباً دو برابر خواهد شد و بعد از آن دوباره لبه های آن را می تراشیم و بعد. از اتمام آن فقط مثل سنگ کارخانه آجر لابلای آن. را نیز بندکشی انجام می دهیم برای دیدن بیشترین نمونه کارهای اجرا شده ما در بخش گالری. وبسایت سنگ مالون سر بزنید که هزاران نمونه کارهای اجرا شده نمونه های گوناگونی از سنگ های مالون نیز موجود می باشد