سنگ سفید مالون. ما سنگ های گوناگون راه نیز اجرا می‌کنیم ما پیمانکار سنگ های مالونی حتماًدر بخش های مختلف وب سایت ما سر بزنید و تمام و نمونه های کار شده ما را ببینید. ما در این جا که می بینید نمای کامل را با سنگ مالون اجرا

کرده‌ایم یعنی کاملاً دیوار چینی را با سنگ مالون. سفید نیست طراحی. و اجرا کرده اید اگر شما هم. دوست داشته باشید سر به کارهای ما را ببینید حتماً در بخش گالری وب سایت ما سر بزنید یا ویدیو های کار شده ما. را ببینید ما. در اینجا دیوار را در عکس. گذاشته ایم که کاملاً با دیوار چینی شده است یعنی سنگ مالون را به وسیله پو شکستیم وقتعه قتعه کردین. بعد دورتادور. این سنگ ها را به. وسیله چکش تراش داریم. و کناره‌های آن را با وسیله سنگ فرز کلاً برش کاری انجام دادیم و بندهای اینها. به صورت یکنواخت نیز شود پیمانکاری 

1436634040537 - سنگ سفید مالون

بعد از قطع لابلای بندهای. این سنگها را به وسیله ماسه و سیمان سیاه یا سیمان سفید که بدون رنگ. هم باشد یا اگر سیمان سیاه باشد با رنگ مشکی لابلای بندهای این ها. را بند کشی می کنیم تا نمای. جلو تری بهتری نیز داشته. باشد شما با دقت با عکس. های ما نگاه کنید. در همین جا نمونه های گوناگونی. یا نماهای مختلف با همین

سنگ مالون سفید

نیز در همین پست. ها متفاوت پست کرده ایم تا درک. شما نسبت با دیدن صباحات مختلف یا عکس. های مختلف بهتر شود و به خاطر همین چندین پوست را پشت سر هم از. یک پروژه یا از یک نمونه. کار در انجا قرار داده ایم اینکه شما. با دیدن این ها کمتر چرخی. داخل سایت ما بزنید. و بهتر متوجه می‌شوید که چطور اینها کار شده اند پیمانکاری

باز هم توصیه میکنیم. برای دیدن بیشترین نمونه کارهای ما حتماً حتماً در. بخش گالری سنگ سر بزنید تعداد. زیادی نمونه کارهای اجرا شده. سنگ های لاشه. ورقه ای و سنگ های مالونی. را در این صفحه خواهید