آبنما با سنگ رودخانه و سنگ پوکه ای

آبنما با سنگ رودخانه و سنگ پوکه ای;. پیمانکاری سنگ [...]