آبنما سنگ رود خانه ای حسنی

آبنما سنگ رود خانه ای حسنی;, ما در آنجا آبنما [...]