اجرای جوب آبنما سنگ رودخانه ای

اجرای جوب آبنما سنگ رودخانه ای;. پیمانکاری سنگ مالون حسنی [...]