دیوار با سنگ لاشه ورقه ای در فشم

دیوار با سنگ لاشه ورقه ای در فشم;. دیوار را [...]