دیوار در کرج با سنگ مالون سفید

دیوار در کرج با سنگ مالون سفید;. نمای دیوار را [...]