ستون سنگی درب ورودی

ستون سنگی درب ورودی مادر را با ;,سنگ اجرا;, نماییم [...]