قیمت سنگ مالون تراش خورده

قیمت سنگ مالون تراش خورده ;.ما در اینجا با سنگهای [...]