کرسی چینی زیر فونداسیون

کرسی چینی زیر فونداسیون ;.ساختمان راما تا حدود یک متر [...]