سنگ دماوند

سنگ دماوند. اگر امروز سر به سمت دماوند بزنید متوجه [...]